CFM 20-29

Showing 1–12 of 28 results

ImageNameTypeHPCFMPSITank SizeDryerPriceBuy
AR-5-80V-208/230-1-P2PKG Piston 7.5 22.4 100-175 80 No $2,383.00 Add to cart
AR-5-80V-208/230-3-P2PKG Piston 7.5 22.4 100-175 80 No $2,376.00 Add to cart
GA7VSD+ 175 AP 230/3/60 VSD 10 15.1 – 46.2 175 N/A No $11,170.00 Add to cart
GA7VSD+ 175 AP 460/3/60 VSD 10 15.1 – 46.2 175 N/A No $11,062.00 Add to cart
AR-5-80V-460-3-P2PKG Piston 7.5 22.4 100-175 80 No $2,376.00 Add to cart
AR-5E-80V-208/230-1-P2 Piston 5 22.4 100-175 80 No $1,776.00 Add to cart
GA7VSD+ 175 FF 230/3/60 VSD 10 15.1 – 46.2 175 N/A Yes $14,187.00 Add to cart
AR-5-80H-208/230-1-P2PKG Piston 7.5 22.4 100-175 80 No $2,402.00 Add to cart
AR-5-80V-208/230-1-P2 Piston 5 22.4 100-175 80 No $1,988.00 Add to cart
GA7VSD+ 175 FF 460/3/60 VSD 10 15.1 – 46.2 175 N/A Yes $14,113.00 Add to cart
AR-5-80H-208/230-3-P2PKG Piston 7.5 22.4 100-175 80 No $2,391.00 Add to cart
AR-5-80V-208/230-3-P2 Piston 5 22.4 100-175 80 No $2,007.00 Add to cart